Gebiedsontwikkeling Zuidoostbeemster

In Zuidoostbeemster zijn meerdere ruimtelijke vraagstukken met een onderlinge samenhang als het gaat om functies en voorzieningen in het dorp. Zo heeft de basisschool en kinderopvang dringend behoefte aan uitbreiding, is er een nieuwbouwwijk met ca. 300 woningen in aanbouw, heeft de gemeente de ambitie om een nieuw gebied met een omvang van ca. 45 ha. te ontwikkelen, is er de wens om een kleinschalig centrum en een gezondheidscentrum te vestigen en dient de verkeerssituatie drastisch aangepakt te worden. Dit allen met respect voor de cultuurhistorische waarden van werelderfgoederen “droogmakerij De Beemster” en “de stelling van Amsterdam”.. Elke ruimtelijke ontwikkeling binnen het dorp heeft effect op andere locaties en op het functioneren van het dorp als geheel. Daarom heeft de gemeenteraad van Beemster besloten een Gebiedsontwikkelingsplan voor Zuidoostbeemster te maken.

Buro Borgland verzorgt namens de gemeente Beemster de projectleiding over de gehele gebiedsontwikkeling. In samenwerking met de gemeente en een stedenbouwkundig bureau wordt op een integrale wijze alle specialismes binnen het ontwikkeltraject samen gebracht om tot een optimaal en gedragen gebiedsontwikkeling te komen.

Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster

Inmiddels is voor Zuidoostbeemster, samen met inwoners en andere belanghebbenden, een Dorpsontwikkelingsvisie voor 2020-2040 gemaakt én vastgesteld. Deze visie wordt vanaf nu als kader gebruikt om toekomstige plannen voor het dorp te toetsen. Naast het vergroten van maatschappelijke en ruimtelijke voorzieningen spelen ook de bereikbaarheid, verbinding met nieuwe woongebieden en verduurzaming van de leefomgeving een rol bij de ontwerpopgave van het dorp.

Bron : Zuidoostbeemster Dorpsontwikkelingsvisie 2020-2040

Bereikbaarheid

Zowel de Purmerenderweg als Zuiderweg worden als druk en onveilig ervaren. Een van de oplossingen is om de wegen als 30 km/u in te richten of een extra dorpsontsluitingsweg aan te leggen. Daarnaast wordt er gekeken naar extra bushaltes op de route van de busverbinding over de Purmerenderweg. Ook wordt de wandel- en fietsinfrastructuur uitgebreid, zodat het aantrekkelijk wordt om vaker de fiets te pakken óf te wandelen.

Bron : Zuidoostbeemster Dorpsontwikkelingsvisie 2020-2040

Wonen

De gemeente zet in op de ontwikkeling van dorpsuitbreidingsplan Zuidoostbeemster ll, met respect voor natuur en water. Er komen woningen voor diverse doelgroepen, waarbij specifiek aandacht is voor starters en senioren. De kernkwaliteiten van de werelderfgoederen dienen gerespecteerd te worden bij de verdere ontwikkeling van de nieuwbouw. Daar waar mogelijk worden historische kopergravure sloten in ere hersteld. Ook bij het huidige Van der Valk hotel ziet de gemeente kansen voor herontwikkeling van de locatie tot een woonfunctie. De nieuwe woningen worden gebouwd in de Beemster stijl: twee lagen en een kap.

Bron : Zuidoostbeemster Dorpsontwikkelingsvisie 2020-2040

Voorzieningen

Aan de westzijde van het dorp, in het nieuwe centrum, is er ruimte voor woningbouwontwikkeling in combinatie met maatschappelijke voorzieningen zoals een school met kinderopvang (integraal kindcentrum), een gezondheidscentrum en een buurtsupermarkt. Ook worden ter plaatse nieuwe ontmoetingsplekken gecreëerd. Er komen bankjes en speelgelegenheden. Het schoolplein kan na schooltijd en in het weekend door buurtbewoners gebruikt worden om te sporten of te spelen. Ook kan het huidige sportcomplex uitbreiden om zo ruimte te bieden aan meerdere sporten.

Bron : Zuidoostbeemster Dorpsontwikkelingsvisie 2020-2040

Verduurzaming

Door het veranderende klimaat moet er rekening gehouden worden met wateroverlast en droogte. Ook speelt het vergroten van de biodiversiteit en energietransitie een rol bij de verduurzaming van het dorp en de leefomgeving. Bij de inrichting van het nieuwe schoolplein wordt groen gebruikt om hittestress tegen te gaan. Het groen zorgt ervoor dat water wordt vastgehouden en geleidelijk wordt afgevoerd. Bovendien zorgen  bomen voor schaduw en verdamping.

Rol Buro Borgland

Buro Borgland begeleidt namens de gemeente Beemster het projectmanagement van de gehele gebiedsontwikkeling.  In samenwerking met de gemeente en een stedenbouwkundig bureau wordt op een integrale wijze alle specialismen binnen het ontwikkeltraject samen gebracht om tot een optimaal en gedragen gebiedsontwikkeling te komen.