Bestemmingsplan boerderij Nuland

Onlangs is het bestemmingsplan vastgesteld voor een bijzonder project aan de Hoolstraat in Nuland waarvoor Buro Borgland de complete plan- en procesbegeleiding heeft uitgevoerd. Uit onderzoek is gebleken dat de verwaarloosde schuur op de kavel historische gebinten van een boerderij uit de 16e eeuw bevat. De boerderij wordt in ere hersteld en biedt in zijn nieuwe functie ruimte aan 2 woningen. Ook wordt de bestaande woning gesloopt en nieuw gebouwd op een betere plek binnen het perceel, een die recht doet aan de historische boerderij.

De rol van Buro Borgland

Buro Borgland heeft het complete integrale projectmanagement bij dit plan verzorgd. Van het eerste idee tot en met de vaststelling van het bestemmingsplan zijn wij betrokken. Ook begeleiden wij nu nog de vergunningprocedures (aanvraag omgevingsvergunning  en sloopmelding) en ontzorgen wij de opdrachtgever in de uitvoering van de verplichtingen richting de gemeente. Je moet bij dit allen denken aan:

  • Sparren met opdrachtgever (on)mogelijkheden herontwikkeling van het perceel;
  • Haalbaarheidsonderzoek ontwikkeling beoogd plan;
  • Procesbegeleiding onderzoek naar Cultuurhistorische Waarden ter plaatse;
  • Opzetten stedenbouwkundig plan;
  • Opstellen en indienen principeverzoek;
  • Opstellen bestemmingsplan;
  • Co√∂rdinatie uit te voeren (milieu)onderzoeken, zoals verkennend bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, QS Flora- en Fauna en akoestisch onderzoek;
  • Procesbegeleiding totstandkoming landschappelijk inpassingsplan;
  • Advisering onderhandeling met gemeente over inhoud anterieure overeenkomst;
  • Integrale afstemming diverse disciplines en procesbegeleiding compleet project.
Bestaande situatie

De uitdagingen binnen dit project

Nadat bekend was geworden dat de verwaarloosde schuur zeer waardevolle elementen bevat van een historische boerderij, was het vooral de uitdaging hoe deze monumentale waarden een zodanige plek te geven in het plan, dat deze optimaal tot zijn recht komen. Hiervoor was een multidisciplinaire aanpak vereist waarbij we in samenwerking tussen de opdrachtgever, de gemeente, een architect, een bouwkundige (gespecialiseerd in historisch erfgoed), een stedenbouwkundige en een adviseur landschap tot een prachtig plan zijn gekomen. Het juist borgen van alle belangen was een zoektocht, maar naar ieder zijn tevredenheid in het plan opgenomen. O.a. is afgesproken om de bestaande woning te slopen en elders binnen het perceel nieuw te bouwen. Hiermee komt de voorgevel (die historische waarden bevat) van de monumentale boerderij goed in het zicht van de openbare weg en als zodanig optimaal tot zijn recht.